Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu

03.03.2023.

U tijeku je javno savjetovanje vezano za Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću.
 

U Prijedlogu Uredbe relativno gledajući smanjuju se stope izdvajanja u odnosu na 2022. godinu za sljedeća programska područja:

„Borba protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti“ sa 3,95 na 3,44;

„Tehnička kultura“ sa 3,38 na 2,50 i

„Razvoj civilnog društva“ sa 10,65 na 10,00.

Prethodno navedena smanjenja stopa izdvajanja rezultat su povećanja stopa izdvajanja za sljedeća programska područja:

„Razvoj sporta“ sa 38,16 na 38,20;

„Socijalna i humanitarna djelatnost“ sa 10,20 na 10,81;

„Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom“ sa 17,64 na 18,66;

„Kultura“ sa 14,44 na 14,45 i

„Izvaninstitucionalna naobrazba i odgoj djece i mladih“ sa 1,58 na 1,94.

 

Hrvatska udruga priređivača igara na sreću predlaže, suprotno prijedlogu Uredbe POVEĆANJE raspodjele dijela prihoda od igara na sreću onima koji pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti.

 

U Prijedlogu uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, naime, relativno gledajući smanjuju se stope izdvajanja u odnosu na 2022. godinu za „Borbu protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti“ sa 3,95 na 3,44. Držimo da takav trend nije prihvatljiv i da je nužno upravo suprotno odnosno povećanje izdataka za navedenu programsku podršku.

 

Zdravlje, psihičko i fizičko, posebice mladih te ranjivih skupina predstavlja prioritet te je na samom hijerarhijskom vrhu kada je u pitanju financijska ali i ostala – logistička, institucionalna i sl. pomoć. Djelotvorna edukacija, prevencija, rehabilitacija te liječenje u direktnoj su korelaciji sa povećanjem i smanjenjem društvenog troška odnosno mjerljivog financijskog troška. Smanjenjem raspodjele konkretno ovoj programskoj podršci riskiramo povećanje društvenog troška.